THÔNG TIN TUYỂN DUNG TỪ TRUNG TÂM SAC cập nhật ngày 18/04/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Mã số: 1804-138
Công việc: NV ĐỨNG MÁY CẮT DECAL
Số lượng nam: 2 Số lượng nữ: 0
Yêu cầu: CẨN THẬN, TỈ MỈ TRONG CÔNG VIỆC
Thời gian làm: CA 1: 8H30-12H00; CA 2:13H30-18H30 (THỎA THUẬN)
Nơi làm việc: ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.ĐA KAO, Q.1
Lương: 20.000Đ/H
Hồ sơ:
Liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ HC SINH, SINH VIÊN
(Phòng H TR ĐỜI SNG  - 33 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Mã số: 1804-138
Công việc: NV ĐỨNG MÁY CẮT DECAL
Số lượng nam: 2 Số lượng nữ: 0
Yêu cầu: CẨN THẬN, TỈ MỈ TRONG CÔNG VIỆC
Thời gian làm: CA 1: 8H30-12H00; CA 2:13H30-18H30 (THỎA THUẬN)
Nơi làm việc: ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.ĐA KAO, Q.1
Lương: 20.000Đ/H
Hồ sơ:
Liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ HC SINH, SINH VIÊN
(Phòng H TR ĐỜI SNG  - 33 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Mã số: 1804-139
Công việc: PHỤ VIỆC NHÀ
Số lượng nam: 0 Số lượng nữ: 1
Yêu cầu: SV NĂM 1,2; CHĂM CHỈ, TRUNG THỰC
Thời gian làm: 3,4H/ BUỔI (4 BUỔI/TUẦN)
Nơi làm việc:  QUANG TRUNG, P.8, Q.GÒ VẤP
Lương: 40.000Đ/H
Hồ sơ:
Liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ HC SINH, SINH VIÊN
(Phòng H TR ĐỜI SNG  - 33 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG
Maõ soá: 1804-140
Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ
Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1
Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, SAÏCH SEÕ, SV NAÊM 1, NAÊM 2, (NAÊM 3 ÑH).
Thôøi gian laøm: 3H/ NGAØY (3 NGAØY/ TUAÀN)
Nôi laøm vieäc: THAÏCH THÒ THANH, Q.1
Löông: 40.000Ñ/H
Hoà sô:
Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ HC SINH, SINH VIEÂN
(Phoøng H TR ĐỜI SNG  - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Mã số: 1804-141
Công việc: NV TELESALES
Số lượng nam: 0 Số lượng nữ: 4
Yêu cầu: GIỌNG NÓI RÕ, DỄ NGHE, KHÔNG BỊ NGỌNG; NGOẠI HÌNH DỄ
 NHÌN
Thời gian làm: CA 1:9H-12H; CA 2: 14H-17H
Nơi làm việc: NGUYỄN SƠN, Q.TÂN PHÚ
Lương: 18.000Đ/H+ THƯỞNG
Hồ sơ:
Liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ HC SINH, SINH VIÊN
(Phòng H TR ĐỜI SNG  - 33 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Mã số: 1804-142
Công việc: NV BÁN HÀNG
Số lượng nam: 2 Số lượng nữ: 2
Yêu cầu: NHANH NHẸN, NGĂN NẮP, GIAO TIẾP TỐT; BIẾT SỬ DỤNG VI
TÍNH.
Thời gian làm: 16H-20H (T2-T6); 8H-20(T7,CN)
Nơi làm việc: LÊ QUANG ĐỊNH, Q.BÌNH THẠNH
Lương: 5.000.000Đ/T
Hồ sơ:
Liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ HC SINH, SINH VIÊN
(Phòng H TR ĐỜI SNG  - 33 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 

DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Trụ sở chính: 130/3 PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HCM
Hotline: 0927.927.000 - 0926.340.479 - Email: Setup247@gmail.com - Website: www.websitemika.com